Záchranná brzda v podobě oddlužení

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Kvůli mimořádným opatřením přijatým v souvislosti s pandemií koronaviru se může celá řada osob ocitnout ve vážné či dokonce kritické ekonomické situaci. Takto iniciovaná dluhová spirála má zpravidla velmi negativní dopady i na osobní život dlužníka, a proto je vhodné finanční potíže řešit včas a především adekvátním způsobem.


Cestou z dluhové pasti může být právě oddlužení. Jeho hlavním smyslem je osvobození dlužníka od splnění té části jeho závazků, která nebyla v insolvenčním řízení uspokojena. Jedná se tedy o jistý druh úlevy poskytnuté dlužníkovi ve formě částečného prominutí dluhů.


Osvobození je dlužníkovi ze strany soudu umožněno na konci celého procesu oddlužení v případě, že v jeho průběhu plnil své povinnosti řádně a včas. K prominutí dochází nejen u pohledávek věřitelů, kteří se do insolvenčního řízení přihlásili a jejich pohledávky nebyly zcela uspokojeny, ale i těch do řízení nepřihlášených vůbec nebo po stanovené lhůtě.


Některých pohledávek se ovšem osvobození netýká. Jedná se o:

· peněžitý trest uložený dlužníkovi v trestním řízení pro úmyslný trestný čin

· pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti

· dluhy dlužníka vzniklé v průběhu oddlužení po prohlášení úpadku

· zajištěné pohledávky, pokud byly do insolvenčního řízení řádně přihlášeny

Jak vyplývá z výše uvedeného, prominutí se vztahuje i na pohledávky zajištěné, nicméně pouze tehdy, nebyly-li věřitelem do insolvenčního řízení přihlášeny.


Jaké mám možnosti?


Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty


V rámci oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dochází k prodeji majetku, který dlužník nabyl před schválením oddlužení. Zpravidla se bude jednat o věci nemovité. Oproti jejich zpeněžení v exekuci má prodej nemovitostí v rámci oddlužení tu výhodu, že zajištění věřitelé se uspokojují pouze z výtěžku zpeněžení. Od části neuspokojených pohledávek zajištěných věřitelů je tak dlužník osvobozen. K prodeji nemovitosti však nemusí dojít vždy, proto je třeba správně vyhodnotit situaci a vhodným způsobem připravit návrh na povolení oddlužení.


Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty


Jak napovídá název, jedná se o způsob uspokojování dluhů jejich postupným splácením dle schváleného splátkového kalendáře v kombinaci se zpeněžením majetku dlužníka. Výše jednotlivých splátek v oddlužení závisí na dlužníkových příjmech. Minimální měsíční splátka je určena dvojnásobkem výše měsíční odměny insolvenčního správce (1.089,- Kč), činí tedy přibližně 2.200,- Kč. Vedle úhrady splátek je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci majetek ke zpeněžení, pokud by výtěžek z jeho prodeje mohl vést k uspokojení věřitelů. Výjimku představuje majetek potřebný k zajištění běžného chodu domácnosti.


Základní podmínkou pro tento způsob oddlužení je úhrada alespoň 30 % z hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů. Nejpozději po 5 letech je řízení o oddlužení ukončeno a plnil-li dlužník v jeho průběhu své povinnosti řádně a včas, je od všech svých závazků osvobozen.


Uhradí-li alespoň 60 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů, může být řízení ukončeno již po třech letech. Stejná délka trvání oddlužení prostřednictvím splátkového kalendáře je vyhrazena i starobním důchodcům a osobám invalidním ve druhém nebo třetím stupni.


Dosáhnout na oddlužení během 5 let lze i tehdy, nebude-li podmínka úhrady alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů splněna. V tomto případě však o splnění oddlužení rozhoduje insolvenční soud. Předmětem zkoumání z jeho strany bude především skutečnost, zda dlužník neporušil svoji povinnost vynaložit veškeré úsilí k plnému uspokojení pohledávek věřitelů. Výklad a aplikace předmětného ustanovení v praxi se budou bezesporu vyvíjet v závislosti na budoucích rozhodnutí jednotlivých soudců.


Jak na to?


Tzv. osobní bankrot je vyhlášen podáním návrhu na povolení oddlužení u příslušného insolvenčního soudu. Takovýto návrh může za dlužníka sepsat a následně podat pouze advokát, notář, soudní exekutor nebo insolvenční správce. Odměna je stanovena zákonem a činí 4.000,- Kč (bez DPH). Za sepis návrhu nemusí dlužník zaplatit sepisovateli ihned, tato pohledávka může být totiž uspokojována v rámci insolvenčního řízení jako pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.


Návrh musí být podán na formuláři uveřejněném na webových stránkách https://www.justice.cz/ a obsahovat zákonem předepsané listiny. Mezi jeho povinné přílohy patří:


· čestné prohlášení o poučení o jeho povinnostech dlužníka v rámci oddlužení;

· seznam zaměstnanců;

· seznam majetku;

· výpis z rejstříku trestů;

· přehled příjmů za posledních 12 měsíců;

· přehled závazků;

· konvertovaná plná moc určená sepisovateli návrhu s úředně ověřeným podpisem;

· rodné listy dětí (v případě, že dlužník platí výživné).


Podmínkou pro schválení oddlužení je předpoklad stálého zaměstnání dlužníka s takovým čistým příjmem, který mu umožní hradit alespoň minimální měsíční splátky ve výši 2.200,- Kč. Částku lze spočítat s pomocí tzv. insolvenční kalkulačky, která zohlední mimo jiné povinnosti dlužníka hradit výživné nebo jeho rodinný stav. Nepostačuje-li jeho příjem k pokrytí minimální splátek, je možné jej doplnit například prostředky získanými na základě darovací smlouvy. Ta je pak součástí příloh samotného návrhu na oddlužení.


A co dál?


Po povolení oddlužení jsou veškeré příjmy dlužníka deponovány na účtu jemu ustanoveného insolvenčního správce, který je spravuje a v souladu s rozhodnutím soudu měsíčně zasílá finanční částky v daném procentuálním poměru jednotlivým věřitelům. Dlužníkovi je odevzdána tzv. nezabavitelná částka, která se odvíjí od počtu jím vyživovaných osob. Pokud byly na majetek dlužníka nařízeny exekuce, po schválení oddlužení se zastavují. Po dobu jeho trvání neběží ani úroky z prodlení u pohledávek vzniklých před podáním návrhu.


Společné oddlužení manželů


Trvá-li manželství ke dni podání návrhu, mohou se manželé oddlužit společně. Obecné podmínky pro oddlužení však musí splňovat jak manžel, tak manželka. Výhodou této možnosti jsou snížené náklady na činnost insolvenčního správce. Také odměna za sepis návrhu, který se podává na jednom formuláři, je nižší, když činí 6.000,- Kč (bez DPH). Dále platí, že při společném oddlužení manželů bývá věřitelům uhrazeno zpravidla méně než v případě oddlužení každého z manželů zvlášť. Tento rozdíl pak zůstává manželům v jejich dispozici, společné oddlužení je pro ně tedy výhodnější. Pamatovat je však třeba na to, že řízení o společném oddlužení manželů běží dál i tehdy, dojde-li v průběhu oddlužení k jejich rozvodu.


Nemožnost plnění podmínek vinou mimořádných opatření


Vzhledem k aktuální situaci zasažené pandemií koronaviru byl přijat zákon ke zmírnění jejích dopadů, který bývá označován jako LEX COVID. Díky němu nedojde ke zrušení oddlužení v případech, kdy dlužník neplní splátkový kalendář v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii.


Stejně tak došlo ke zmírnění podmínek pro přiznání osvobození od placení pohledávek. To může být dlužníkovi za účinnosti LEX COVID umožněno i tehdy, nesplní-li zákonem stanovenou výši svých závazků, prokáže-li, že této hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, jež nezavinil. Jednat se bude především o skutečnosti plynoucí z opatření, které plnění předmětných povinnosti znemožňují nebo podstatně ztěžují.


Pokud se z jakýchkoliv důvodů do dluhové pasti dostanete, neváhejte se obrátit na odborníky, kteří Vám nastalou situaci pomohou správně vyhodnotit a nalézt její vhodné řešení.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.

Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

100 zobrazení