Smart Parks for the Future - Podpora výstavby podnikatelských parků a regenerace brownfieldů

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází s programem Smart Parks for the Future, který podpoří rozvoj stávajících průmyslových zón, výstavbu malých podnikatelských parků a regeneraci brownfieldů, čímž má přispět také k naplnění cílů Inovační strategie a materiálu The Country for the Future, který s programem souvisí.


K čemu program slouží?


Dle ministra průmyslu obchodu Karla Havlíčka je podpora inovativních parků důležitá pro připravenost české ekonomiky na nástup Průmyslu 4.0, přilákání investic, odstranění rozdílů mezi regiony a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Smart Parks for the Future navazuje na předcházející Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ a na strategii Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice. Reagovat má i na hrozící případnou vlnu šíření onemocnění COVID-19.


Jeho cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury pro předem konkrétně neurčené uživatele nemovitostí. Těm by měla být dostupná za otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek.


Na jaké oblasti je program zaměřen?


Program je zaměřen na:

  • přípravu na Průmysl 4.0

  • revitalizaci brownfieldů

  • podporu ekologických opatření

  • omezení vylidňování oblastí

  • podporu malého a středního podnikání

  • řešení negativních dopadů souvisejících s podnikatelským parkem v jeho bezprostředním okolí


Jaká je výše dotace?


Dotace je poskytována do výše 70 % celkových způsobilých výdajů projektu v závislosti na velikosti sídla žadatele. Z pohledu veřejné podpory se jedná o podporu slučitelnou s vnitřním trhem Evropské Unie a cíli nařízení Komise č. 651/2014. Nicméně, přesáhne-li jednotlivé podpora částku 500.000 EUR, je třeba počítat s tím, že údaje o žadateli a projektu budou zveřejněny v systému Evropské komise Transparency Award Module.


Co jsou způsobilé výdaje?


Dotace je účelově vázána a je poskytována pouze na nezbytné investiční a vybrané neinvestiční výdaje, které s přípravou a realizací projektu přímo souvisejí.


Kdo může o podporu zažádat?


Program je určen pro obce a kraje.


Kdy o dotaci požádat?


Žádosti o dotaci lze podávat od 8. 7. 2020, program by měl běžet až do roku 2026.


Podrobnější informace o programu jsou dostupné na webu ministerstva průmyslu a obchodu https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/program-pro-podporu-prumyslovych-zon-smart-parks-for-the-future--255369/

Tento článek patří do sekce Podpora podnikání, o kterou se pro Vás stará advokátka Renata Šindelářová.


Můžete jí napsat na renata.sindelarova@krutakpartners.cz

67 zobrazení