Registrace ochranné známky Evropské unie jako cesta k rozvoji podnikání

Ochranná známka Evropské unie a její výhody


Ochranná známka je registrované označení (vyjádřené např. slovy, logem, či tvarem), které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby na trhu a poskytuje danému označení ochranu na konkrétním území. Rozsah území, na kterém má být označení chráněno, pak závisí na druhu ochranné známky – můžeme rozlišit ochranné známky vnitrostátní, mezinárodní, a ochranné známky Evropské unie. Právě s ochrannými známkami EU Vás blíže seznámíme v dnešním článku.


Ochranná známka EU poskytuje vybranému označení ochranu na území členských států EU, a to pro výrobky a služby, pro které je daná ochranná známka zapsaná. Vlastník ochranné známky je pak oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.


Výhody ochranné známky lze spatřovat především v odlišení od konkurence, což mohou mimo jiné pozitivně vnímat také spotřebitelé, nebo v ochraně hodnoty obchodní značky – bez souhlasu vlastníka ochranné známky totiž nikdo nemůže v obchodním styku používat podobné či shodné označení.


Proces registrace ochranné známky EU


Pro registraci ochranné známky EU je nutné nejprve podat přihlášku k Evropskému úřadu duševního vlastnictví (EUIPO) a zaplatit správní poplatek. Po podání přihlášky úřad přihlášku přezkoumá a pokud na ní neshledá žádné nedostatky, zveřejní ji. Po zveřejnění pak běží tříměsíční lhůta pro podávání námitek třetích stran, které mají za to, že daná ochranná známka zasahuje do jejich práv. Pokud by došlo k podání námitek, bylo by potřeba je vypořádat – což může celý proces registrace protáhnout. Pokud námitky podány nejsou, EUIPO známku po uplynutí tříměsíční lhůty zapíše. Co se týká časové náročnosti registrace, standardní registrace je otázkou zhruba 5-6 měsíců, pokud nebudou podány námitky.


Pro minimalizaci rizika podání námitek provádíme pro klienty ještě před samotnou registrací průzkum podobných již zaregistrovaných známek, se kterými by ochranná známka mohla být v konfliktu. Podle výsledku průzkumu je možné případně upravit znění či vzhled známky nebo seznam výrobků a služeb, které má známka chránit ještě před zahájením procesu registrace.


Do databáze EUIPO se ochranná známka propíše až po dokončení celého procesu – pak se společnost stane jejím vlastníkem. Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky ochranné známky. Platnost lze následně prodlužovat, a to vždy o dalších 10 let na základě žádosti o obnovu ochranné známky.


Fast Track registrace – rychlejší cesta k zapsání ochranné známky


Fast Track registrace je registrací ve zrychleném režimu, kdy je prvotní fáze přezkumu známky úřadem významně zrychlena a registrace tak většinou trvá zhruba 4 měsíce.


Pro využití režimu Fast Track platí určité podmínky, jako např. okamžitá platba poplatku za přihlášku, či použití předem schválených klíčových slov pro zápis ochranné známky do příslušných tříd výrobků a služeb. To znamená, že veškerá klíčová slova v seznamu výrobků a služeb musí být zvolena z databáze klíčových slov, která již úřad schválil. Databáze je velmi podrobná, většinou lze vše potřebné dohledat.


Třídy výrobků a služeb – o co jde?


Co se týká tzv. tříd výrobků a služeb, které jsou zmíněny výše, veškeré výrobky a služby jsou podle své povahy rozděleny do celkem 45 tříd. Každou třídu charakterizuje záhlaví, které přináší obecné informace o typu výrobků a služeb v ní obsažených. Je tedy vhodné, aby klient spolu s daným označením dodal i základní seznam výrobků či služeb, které chce mít ochranou známkou pokryté. Příkladem třídy je např. „Oděvy, obuv, kloboučnické zboží" nebo „Hudební nástroje".


Výše poplatků za registraci


Základní poplatek za přihlášku ochranné známky EU v jedné třídě činí 850 EUR. Druhá třída stojí dalších 50 EUR a každá další již 150 EUR. Ochranná známka EU platí na území celé EU, a cena se tedy neodvíjí od počtu států registrace, ale od počtu zaregistrovaných tříd. Cena pro využití režimu Fast Track se nijak neliší od ceny za „standardní“ cestu zápisu ochranné známky EU.


Co je dobré vědět již před začátkem procesu registrace


Před tím, než se pustíte do registrace, je dobré mít rozmyšleno, jaké konkrétní označení si přejete chránit ochrannou známkou a v jaké podobě (tedy jestli jako slovní, obrazovou, či jinou ochrannou známku) a pro jakou oblast výrobků a služeb má být označení zapsáno.

Pokud Vás možnost nechat si zapsat ochrannou známku EU zaujala, neváhejte se na nás obrátit pro bližší informace. V průběhu roku 2021 je navíc možné snížit náklady na základní poplatky za podání přihlášky ochranné známky, a to pomocí grantu Evropské komise a EIPO.Tento článek patří do sekce Podpora podnikání, o kterou se pro Vás stará advokátka Renata Šindelářová.


Můžete jí napsat na renata.sindelarova@krutakpartners.cz

46 zobrazení