Přímá podpora OSVČ a ošetřovné

Aktualizováno: 22. čvc 2020


Jde Vám ze všech kusých informací ohledně aktuálně nabízených forem pomoci hlava kolem? Dali jsme je dohromady a připravili pro Vás tak jejich stručný přehled.

Přímá podpora OSVČ „Pětadvacítka“

Jedná se o přímou podporu ve výši max. 25 000 Kč. Podmínkou vyplacení podpory je podání žádosti a splnění několika základních požadavků:

  • OSVČ vykonává činnost jako hlavní (vedlejší jen pokud OSVČ nevykonává současně zaměstnání);

  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020 (u sezónního podnikání může být činnost přerušena po 31. srpnu 2019);

  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády.

Jak vyplývá z výše uvedeného, splnění podmínek žadatel nijak nedokládá. Nicméně, žadatel by si měl být vědom, že v případě nepravdivého čestného prohlášení by jeho jednání mohlo mít i trestněprávní dopady. Nelze totiž vyloučit, že bude zamlčení podstatné skutečnosti kvalifikováno jako trestný čin podvod.


V případě, že bude mít správce daně pochybnosti, je žadatel na jeho požádání povinen skutečnosti osvědčující splnění podmínek nároku na podporu prokázat. V důsledku jejich nesplnění mu bude doměřena daň ve výši rozdílu vyměřené podpory a částky nově zjištěné. Finanční správa obecně více kontroluje uplatnění fiktivních nákladů, opakované ztráty, přeplatky či vyplácení jakýchkoliv prostředků.


Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny v rozmezí od 12. března do 30. dubna letošního roku, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti.


Formulář žádosti o podporu je dostupný na internetových stránkách Finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc.


Žádost lze podat nejpozději do pondělí 29. června 2020.

Ošetřovné pro OSVČ

Od 1. dubna 2020 mají nárok na ošetřovné při péči o dítě mladší 13 let, které nemůže navštěvovat školní zařízení, i OSVČ.

Žadatelem musí být osoba samostatně výdělečně činná v rámci své hlavní činnosti bez nedoplatků např. u Finančního úřadu, České správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny či Celní správy ČR. Současně musí jít o malého či středního podnikatele. Tím je osoba, která zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a její aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. €, případně generuje obrat/příjmy v hodnotě nižší nebo rovné 50 mil. €. Bližší informace naleznete zde: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/3/Aplikacni-vyklad-MSP-4-5-2017.pdf.

Výše ošetřovného činí 424 Kč denně a lze o něj žádat zpětně za období od 12. března 2020. Celková výše příspěvku za dobu od 12. do 31. března 2020 se tak rovná částce ve výši 8.480 Kč.

Žádost za měsíc březen 2020 je možné podat prostřednictvím tohoto odkazu: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/. Nárok na ošetřovné za měsíc duben pak bude třeba uplatnit samostatně.


Právní stav aktuální ke dni 20. dubna 2020.


Tento článek patří do sekce Podpora podnikání, o kterou se pro Vás stará advokátka Renata Šindelářová.


Můžete jí napsat na renata.sindelarova@krutakpartners.cz

61 zobrazení