Povinné testování zaměstnanců v zaměstnání

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021 (dále jen „Mimořádné opatření“) byla stanovena povinnost zaměstnavatelům testovat své zaměstnance na přítomnost viru SARS-CoV-2 (dále jen „Koronavirus“). Povinnost testovat své zaměstnance je stanovena u zaměstnavatelů, kteří mají 50 a více zaměstnanců.


Testování na přítomnost Koronaviru musí probíhat minimálně 1x za 7 dní, přičemž se předpokládá, že nejpozději (i) od 3. března 2021 začnou s testováním zaměstnavatelé, kteří mají více než 250 zaměstnanců a (ii) od 5. března 2021 zaměstnavatelé, kteří mají více jak 50 zaměstnanců, ale méně 250. Počet zaměstnanců se odvíjí od celkového počtu zaměstnanců evidovaných u jednotlivého zaměstnavatele. Započítávají se tedy i ti, kteří vykonávají práci pro tohoto zaměstnavatele např. na různých pobočkách.


Všichni zaměstnanci musí být otestování nejpozději (i) ke dni 12. března 2021 – v případě zaměstnanců přesahující počet 250 u jednoho zaměstnavatele a (ii) ke dni 15. března 2021 – v případě zaměstnanců více jak 50, ale méně než 250.


V praxi to pak znamená, že pokud se zaměstnavateli nepovede otestovat zaměstnance dříve např. z důvodu nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti, musí zajistit jejich otestování alespoň nejpozději v den jejich příchodu na pracoviště.


Pokud se zaměstnanec během tohoto sedmidenního období nachází mimo své pracoviště, je zaměstnavatel povinen umožnit mu podstoupení testu např. v domácím prostředí. Pokud bude zaměstnanec provádět test doma, je povinen provést jej až před odchodem do zaměstnání. Upozorňujeme, že tato povinnost domácího testování se nevztahuje na zaměstnance pracující na tzv. home office.


Proti povinnosti testovat ovšem platí i výjimky a to, že:


Testování se neprovádí u osoby, která (i) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Koronaviru, (ii) uplynula doba její karantény, (iii) nejeví příznaky onemocnění Koronaviru a (iv) od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Takovéto skutečnosti musí být prokázány pouze lékařskou zprávou a ne např. pouhým sdělením zaměstnance.


Další výjimkou z testování je, když dotyčný zaměstnanec (i) doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu (tento test musí být proveden odborníkem), který není starší 48 hodin a (ii) zaměstnanec nejeví příznaky onemocnění Koronaviru.


Testování může provádět buďto specializovaný poskytovatel zdravotních služeb, nebo proškolení laici na pracovišti zaměstnavatele. V takovém případě je samozřejmě nutné dodržovat určitá hygienická opatření jako mít k tomu vymezené speciální místo, nejlépe nevyužívanou místnost, kde nedochází ke shromažďování zaměstnanců a testující osoba musí být opatřena hygienickými pomůcky. Zároveň je nutné dodržovat metodické sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o nakládání s takovýmto vzniklým odpadem. Sdělení naleznete na této internetové stránce - https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika.


Všechny informace o provedení a výsledku testu, včetně čísla pojištěnce (rodné číslo bez lomítka) zaznamená pověřená osoba, případně přímo zaměstnavatel do přehledu o provedených testech. Vzorový formulář a stručný přehled informací je k dispozici na této internetové stránce - https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/. Pokud zaměstnanec provádí test doma, musí o jeho výsledku rovněž informovat zaměstnavatele. Nicméně důrazně upozorňujeme na skutečnost, že i když se jedná o výjimečnou situaci, nadále platí pravidla pro zpracování osobních údajů podle příslušného evropského nařízení a prováděcího právního předpisu. Zaměstnavatelé by tedy neměli podcenit situaci, kdy v tomto případě dochází ke zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů o zdravotním stavu zaměstnance, a i na tuto skutečnost se náležitě připravit.


Pokud je zaměstnancův test negativní, nic nebrání tomu, aby pokračoval ve výkonu pracovní činnosti. Pokud ovšem je výsledek pozitivní, tak (i) zaměstnanec nemůže být vpuštěn na pracoviště, (ii) vše musí nahlásit svému lékaři, popřípadě pokud lékaře nemá, tak příslušné krajské hygienické stanici, a (iii) okamžitě zabránit dalšímu styku s jinými osobami.


Odmítnutí testování


Mimořádné opatření stanovuje povinnost zaměstnanců podstoupit na výzvu zaměstnavatele testování – vyjma výše uvedených výjimek. Pro ujasnění všech názorů objevujících se v médiích bychom rádi upozornili na skutečnost, že pokud se zaměstnanec odmítne podrobit nařízenému testování, nemůže být vpuštěn na pracoviště a vystavuje se rizikům, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení zákoníku práce. Pokud se zaměstnanec odmítne nechat otestovat, může jej zaměstnavatel nevpustit na pracoviště, jelikož mu zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z důvodů překážek vzniklých na straně zaměstnance a u zaměstnance tak dojde ke vzniku neomluvené absence v zaměstnání. Tato absence může vést až k výpovědi pro zaměstnance za porušení pracovní kázně.


Doporučujeme zaměstnavatelům, aby tuto situaci nepodcenili a připravili se na ni s ohledem na všechny možné povinnosti z toho vyplývající. V případě, že si zaměstnavatelé nebudou jistí, jak se k této věci postavit a zajistit např. i informování svých zaměstnanců, jsme připraveni Vám s touto problematikou jakkoliv pomoci.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.

Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

218 zobrazení