Novinky v oblasti korporací, které není radno ignorovat – díl II.

V posledních měsících se objevilo několik novinek na poli korporátního práva, kterým je potřeba věnovat pozornost. Připravili jsme pro Vás krátké shrnutí těch dvou nejzásadnějších – rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se předmětu činnosti zapsaného v obchodním rejstříku (zde) a nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů.


Nový zákon o evidenci skutečných majitelů nabyl účinnosti


Další významnou novinkou je, že k 1. červnu 2021 nabyl účinností zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, na jehož základě hrozí při porušení povinnosti zápisu skutečného majitele do příslušné evidence hned několik sankcí. Pokud jste jej dosud zapsat nestihli, nemusíte hned propadat panice. U velké části společností totiž došlo k automatickému průpisu údajů z ostatních veřejných rejstříků do evidence skutečných majitelů. Je však nutné ověřit jejich správnost. Neodpovídají-li takto propsané údaje skutečnosti, musí být podán návrh na změnu zápisu spolu s listinami prokazujícími osobu skutečného majitele. Za splnění povinnosti zápisu a správnost údajů odpovídá statutární orgán.


Kdo všechno může být považován za skutečného majitele, se dozvíte zde.

Sankce v oblasti zadávání veřejných zakázek


Správnost údajů v evidenci hraje důležitou roli při zadávání veřejných zakázek. Nebude-li z evidence možné zjistit osobu skutečného majitele vybraného dodavatele, bude dle zákona o zadávání veřejných zakázek ze zadávacího řízení vyloučen. Tím ale možné negativní dopady nesplnění této povinnosti na realizaci zakázek nekončí. Zjistí-li zadavatel, že o dodavateli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje, může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit.


Jaké další sankce hrozí?


Není-li skutečný majitel v evidenci zapsán nebo neodpovídají-li údaje v ní skutečnosti, vystavuje se společnost i někteří její společníci celé řadě sankcí. Příkladem lze uvést pokutu do výše 500.000 Kč, zákaz výplaty podílu na zisku nebo zákaz výkonu hlasovacích práv.


Správnost údajů bude kontrolována také notáři při osvědčování rozhodnutí valných hromad nebo například bankou v případě jednání o poskytnutí úvěru. Návrh na zápis se podává na elektronickém formuláři a poplatek za jeho podání činí 4.000,- Kč.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

15 zobrazení