Novela zákoníku práce 2. část

Aktualizováno: 26. lis 2020

V druhé části bychom se rádi věnovali doručování písemností zaměstnanci dle zákoníku práce. Tato část novely sice nabyla účinnosti již ke dni 30. července 2020, i přesto bychom rádi informovali o změnách v doručování.


Okruh písemností, které je nutné doručit do vlastních rukou zaměstnance, zůstal i po novele nezměněný. Jedná se o písemnosti týkající se:


  • vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,

  • odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance,

  • důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový nebo platový výměr,

  • záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

Judikaturou je dále dovozeno, že do vlastních rukou má být zaměstnanci rovněž doručeno upozornění na možnost výpovědi dle § 52 písm. g) zákoníku práce.


Co vlastně znamená doručení do vlastních rukou zaměstnance?


Primárně se jedná o doručení do vlastních rukou na pracovišti. Teprve pokud to není možné, může zaměstnavatel doručit zaměstnanci písemnost:


  • kdekoliv bude zaměstnanec zastižen,

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

  • prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo

  • prostřednictvím datové schránky.

Z výše uvedeného (i judikatury soudu) vyplývá jedna velmi důležitá věc a to, že při výběru způsobu doručení do vlastních rukou zaměstnavatel nepostupuje podle vlastní úvahy. K doručení ostatními způsoby smí přistoupit jen, není-li možné, aby písemnost doručil zaměstnanci sám na pracovišti. Jen pokud se zaměstnavateli nepodaří doručit zaměstnanci písemnost na pracovišti, může si sám vybrat jakoukoliv z ostatních možností (za určitých podmínek).


Proč je tak důležité vybrat správnou formu doručení? Jelikož (až na výjimky) písemnost doručena v rozporu s výše uvedeným nemá právní účinky.


Změny v doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb


Změna se týká v praxi velmi problematické lhůty k vyzvednutí písemnosti či určení adresy zaměstnance pro doručování písemností.


Adresa pro doručování písemností. I tuto změnu zaměstnavatelé vítají. Od 30. července 2020 již zaměstnavatelé nemusí provádět detektivní činnost před každým doručením výše uvedených písemností. Po novele zákoníku práce totiž doručují písemnosti na adresu zaměstnance, kterou jim sám písemně sdělil, nikoliv která je zaměstnavateli jako poslední známá.


Změna lhůty. Pokud zaměstnanec nebyl při doručování zásilky zastižen, měla mu být uložena po dobu 10 pracovních dnů. I když to na první pohled tak nevypadá, ale tato lhůta činila nemalé obtíže, jelikož Česká pošta takovou „úložní“ lhůtu standardně nenabízela. Nově je tak doručování tímto způsobem zjednodušeno, jelikož je stanovena „klasická“ 15denní lhůta.


Doručování do datové schránky zaměstnance


Další zjednodušení pro praxi je možnost doručovat zaměstnanci do jeho datové schránky. Podmínkou však je, aby zaměstnanec s tímto způsobem doručení vyslovil písemný souhlas.


I zde platí fikce doručení. Pokud se zaměstnanec nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.


Tak snad již doručování písemností zaměstnancům nebude činit takové obtíže jako doposud.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

39 zobrazení