Na co nezapomenout při uzavírání smlouvy

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Vymstilo se Vám nevýhodné nastavení smluvních podmínek a rádi byste se z jeho následků poučili do budoucna?


Věříme, že klíčem k efektivnějšímu podnikání je právě vhodné nastavení smluvní dokumentace. Vyhnete-li se zákonem zakázaným ujednáním, je její obsah zcela ve Vaší režii. Díky zásadě smluvní autonomie je totiž většina aspektů obchodních vztahů ponechána na svobodné vůli jejich účastníků. Možností, jak ji využít ve svůj prospěch, je hned několik. Klíčovou roli přitom hraje komunikace s Vaším smluvním partnerem a především Vaše vyjednávací pozice.


Níže jsme pro Vás připravili přehled několika aspektů, na které se při jednání o smlouvě zaměřit.


Předně je nutné náležitě vymezit předmět plnění smlouvy. Lze se tak vyhnout případným sporům o řádnosti splnění závazku. Obzvláště u plnění technického charakteru není výjimkou, že je specifikováno v samostatném dokumentu tvořícím přílohu smlouvy.


Má-li být služba či zboží dodáváno na základě jednotlivých objednávek, ujistěte se o vhodnosti způsobu jejich přijetí. Snížíte tak riziko z převzetí závazku bez Vašeho plného vědomí.


Doporučujeme také zvážit stanovení objemu povinného odběru předmětu plnění. Určitá míra flexibility v této oblasti Vám může v závislosti na Vaší pozici pomoci překlenout následky výpadku surovin či ochromení výroby bez větších následků.


Zkontrolujte, zda se na smlouvu vztahují Vaše nebo partnerovy obchodní podmínky.


Zaměřte se na úpravu splatnosti faktur. Není-li totiž ve smlouvě obsažena, uplatní se úprava předvídaná občanským zákoníkem. Jedná-li se povinnost dodat zboží nebo službu za úplatu, je cena splatná bez výzvy k placení do 30 dnů ode dne doručení faktury nebo obdržení zboží či služby. Rozhodující je, který z těchto dnů nastal později. Zákon dovoluje sjednat si splatnost jak kratší, tak delší. Pro některé smluvní vztahy a jejich účastníky však stanoví maximální přípustnou hranici.


Pokud se nacházíte v postavení dodavatele zboží či služeb a lze-li předpokládat, že je Váš obchodní partner finančně zajištěn, žádejte od něj zálohy na cenu za jejich poskytnutí. Nabízet můžete také předplacení služeb formou zakoupení poukazů.


Uzavíráte-li kupní smlouvu, zvažte některé z tzv. vedlejších ujednání. Mezi ně patří například institut předkupního práva či výhrada lepšího kupce, kdy lze od smlouvy upustit, dostanete-li lákavější nabídku. Při sjednání tzv. výhrady vlastnického práva nepřejde předmět koupě do vlastnictví kupujícího, dokud Vám nezaplatí kupní cenu v plné výši.


Dále je třeba promyslet, zda bude smlouva obsahovat měnovou či inflační doložku. Vyloučení doložky vyšší moci nebo zákonné úpravy změny okolností se v současnosti velkému množství podnikatelů vymstilo.


Zvýšenou pozornost je třeba věnovat smluvním pokutám za nedodání, prodlení s plněním, poškození zboží apod. Ověřte, zda se uplatní spolu s náhradou škody či namísto ní.


Typickým předmětem bouřlivých diskusí bývá otázka limitace náhrady škody. Řešte ji současně se smluvní pokutou.


Pro případ vzniku škody lze doporučit nechat si druhou smluvní stranou předložit potvrzení o sjednaném pojištění a zavázat ji udržovat je v platnosti alespoň po celou dobu trvání smlouvy.


Vhodné je pamatovat na možnost jednostranného započtení pohledávek a postoupení smlouvy či pohledávek z ní na třetí osoby. To mohou ocenit především společnosti, které svou činnost vyvíjejí v rámci určité podnikatelské skupiny.


Vedle doby trvání smluvního vztahu budou klíčové možnosti jeho ukončení a důvody k němu vedoucí.


Zvláštní pozornost je třeba věnovat smlouvám, které se neřídí českým právem, ale právem některé ze zemí angloamerického právního systému, kde se na zákonnou úpravu mnohdy nelze spoléhat. Při jednání se zahraničními subjekty proto zvažte ujednání o volbě práva a příslušného soudu.


Síla Vaší vyjednávací pozice je na Vás. V otázce vhodného nastavení smluv pro Vaše podnikání Vám však doporučujeme kontaktovat odborníky.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

147 zobrazení