LEX COVID - změny v exekucích a insolvencích

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Poslaneckou sněmovnou a Senátem byl schválen vládní návrh zákona ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru v oblasti justice, pro který se vžilo označení „Lex COVID“. Jeho předmětem jsou významné změny v oblasti procesního práva, insolvencí, vnitřních poměrů právnických osob a exekucí. Návrh zákona čeká ještě na podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů.


Klepe Vám na dveře exekutor? Co mu Lex COVID zakázal

V období do 30. 6. 2020 nebude možné provést soudní výkon rozhodnutí ani exekuci prodejem movitých věcí. To se však netýká vymáhání pohledávek výživného, náhrady újmy ublížením na zdraví nebo náhrady újmy způsobené trestnými činy. Další výjimkou budou situace, kdy k prodeji povinný písemně udělí svůj souhlas.


Omezení se vztahují i na prodej věcí nemovitých. Výkon rozhodnutí nebo exekuce jejich prodejem nebude do konce června letošního roku možné provést, má-li v nich povinný místo trvalého pobytu. Tato dočasná pravidla se uplatní i na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti Lex COVID, ledaže již byl udělen příklep.


Co když Vám hrozí úpadek

Návrh zákona obsahuje poměrně zásadní změny týkající se podávání insolvenčních návrhů. Je však třeba mít na paměti, že tyto jsou pouze dočasného charakteru. Dlužníkům, kteří se v důsledku mimořádného opatření ocitnou v úpadku teprve po 12.3.2020, se umožňuje vyčkat s podáním insolvenčního návrhu do uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy bude toto opatření zrušeno či ukončeno, nejpozději však do konce tohoto roku. Co se věřitelských insolvenčních návrhů týče, k těm podaným do 31.8.2020 se dle zákona nebude přihlížet. Věřitelé tak mohou podat nový insolvenční návrh počínaje měsícem září.


Lex COVID dále zavádí tzv. mimořádné moratorium, během kterého nelze prohlásit úpadek dlužníka a tento je rovněž chráněn před provedením exekuce a výpovědí smluv ze strany dodavatelů. Oproti současné úpravě může být návrh na mimořádné moratorium v délce 3 měsíců podán do 31. 8. 2020 i bez souhlasu věřitelů. Jeho prodloužení o dalšího čtvrt roku však již souhlasu věřitelů podléhá. Další výhodou tohoto nového institutu z pohledu dlužníka je skutečnost, že splnění některých podmínek lze prokázat čestným prohlášením. Soud pak zkoumá pouze splnění formálních náležitostí návrhu. Dlužník a členové jeho statutárního orgánu však ručí za škodu vzniklou v důsledku uvedení nepravdivých údajů.


Jednou z podmínek pro vyhovění návrhu je skutečnost, že dlužník ke dni 12.3.2020 nebyl v úpadku a o moratorium je žádáno v důsledku opatření při epidemii. Současně musí dlužník prohlásit, že za dobu od 12.1.2020 nebyly jeho členům, společníkům nebo jiným osobám vyplaceny mimořádné podíly na zisku.


Z dočasných změn v oblasti insolvencí lze dále zmínit možnost požádat o přerušení plnění reorganizačního plánu či zmírnění podmínek pro oddlužení. Novela mění i způsob doručování osobám s právem podat opravný prostředek. Po stanovenou dobu jim budou písemnosti doručovány pouze prostřednictvím zveřejnění v insolvenčním rejstříku dostupném na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.

Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

62 zobrazení