Platí pro Vás zákaz výplaty dividend? aneb nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Aktualizováno: 12. bře 2021

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů promítá s účinností od 1. 6. 2021 do našeho právní řádu požadavky tzv. 5. AML směrnice a zavádí tak některé výrazné změny oproti předchozí právní úpravě. V dnešním článku jsme si pro Vás připravili přehled zásadních změn, které nový zákon vč. 37/2021 Sb. přináší.


Pojem skutečného majitele


Oproti předchozí úpravě vymezuje nový zákon pojem skutečného majitele přesněji. Skutečným majitelem je podle nové úpravy každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Za koncového příjemce se pak považuje každá osoba, která může přímo nebo nepřímo získat více než 25 % podíl na zisku, vlastních zdrojích či majetkovém prospěchu právnické osoby nebo více než 25 % podíl na její likvidaci, pokud tento prospěch nepředá dál. Osoba s koncovým vlivem je pak osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání.


Pokud nebude možné určit skutečného majitele ani při vynaložení veškerého úsilí, platí, že skutečným majitelem společnosti je každá osoba v jejím vrcholném vedení. Stejné platí i v případech, kdy je osobou s koncovým vlivem v dané společnosti právnická osoba, která nemá skutečného majitele ze zákona (např. státní podnik nebo státní příspěvková organizace).


Automatické průpisy do evidence


Nový zákon zavádí rovněž tzv. automatický průpis do evidence. Systém veřejné správy tak zápis skutečného majitele provede sám, bez nutnosti jakékoliv iniciativy ze strany podnikatele, pokud lze skutečného majitele vyčíst z obchodního rejstříku či z jiného veřejného rejstříku. V případě, kdy by skutečný stav neodpovídal automaticky zapsanému údaji, má evidující osoba povinnost požádat o zápis odlišných údajů.


Např. u s.r.o. se tak do evidence jako skutečný majitel společnosti automaticky propíše fyzická osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku jako společník s podílem větším než 25 %. U akciových společností se do evidence skutečných majitelů automaticky propíše fyzická osoba zapsaná jako jediný akcionář nebo skutečný majitel právnické osoby, která je jediným akcionářem dané společnosti.


Institut automatického průpisu však nezbavuje evidující osobu povinnosti zapsat do evidence i další své skutečné majitele, kteří nejsou patrní z obchodního či jiného veřejného registru.


Komu nový zákon umožní přístup do evidence?


Od současné úpravy se nový zákon dále liší tím, že evidenci skutečných majitelů více zpřístupní veřejnosti. Ministerstvo spravedlnosti tak umožní komukoli získat částečný výpis z evidence skutečných majitelů, rozsah údajů je upraven zákonem. Stejně tak bude komukoli umožněno získat potvrzení o tom, že v evidenci skutečných majitelů není o skutečném majiteli právnické osoby nebo právního uspořádání veden žádný údaj.


Jaké hrozí sankce za porušení povinností?


Výraznou změnou oproti předchozí úpravě je zavedení sankcí za porušení povinnosti zapsat skutečného majitele. Zákon totiž nově zavádí sankce ve formě pokut za přestupky, a to až do výše 500.000 Kč. Přestupku se dopustí např. evidující osoba, pokud ani v přiměřené lhůtě stanovené soudem nezajistí zápis žádného údaje do evidence skutečných majitelů nebo nezajistí zápis nových údajů, pokud soud vymazal nesprávné údaje bez náhrady.


Přestupku se rovněž dopustí skutečný majitel, koncový příjemce, osoba s koncovým vlivem nebo osoba, jejímž prostřednictvím může koncový příjemce získávat prospěch nebo osoba s koncovým vlivem uplatňovat svůj vliv, pokud neposkytne potřebnou součinnost evidující osobě. I v tomto případě je opět nutné, aby porušení takové povinnosti nejprve potvrdil soud.


Nový zákon však nezavádí pouze sankce finanční, ale také sankce zasahující do chodu společnosti. Pokud tak po 1. 6. 2021 nebude skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí společnost vyplatit podíl na prospěchu jemu, ani právnické osobě, jejíž je také skutečným majitelem. Společnost také nebude smět vyplatit podíl na prospěchu právnické osobě, která nebude mít v evidenci zapsaného žádného skutečného majitele. Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který takto nebyl vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo o jeho výplatě rozhodnuto, zaniká.


Skutečný majitel, který nebude zapsán v evidenci, navíc s účinností nového zákona nesmí hlasovat na valné hromadě dané společnosti. Obdobně nesmí na valné hromadě hlasovat ani právnická osoba, jejíž skutečný majitel není zapsán v evidenci. Hlasovací práva při rozhodování valné hromady nesmí vykonávat ani právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, které nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.


Výjimkou však bude situace, kdy postavení skutečného majitele vzniklo do 15 dnů přede dnem rozhodování nejvyššího orgánu - v takovém případě nebude skutečný majitel na hlasovacích právech omezen.


Do kdy skutečného majitele zapsat?


Vzhledem k výše uvedeným změnám v právní úpravě lze doporučit, aby společnost zapsala svého skutečného majitele co nejdříve před účinností nového zákona, tedy do 1. 6. 2021. Návrh na zápis se podává na elektronickém formuláři.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz

312 zobrazení