Grantový program pro malé a střední podniky s rozvojem v oblasti duševního vlastnictví

Připravili jsme pro Vás přehled informací o novém grantovém programu Evropské komise, který může pomoci malým a středním podnikatelům rozvíjet svoje podnikání v oblasti práva duševního vlastnictví a přispět tak k posílení růstu těchto ekonomických subjektů v kontextu obnovení ekonomiky po pandemii COVID-19.


Program Ideas Powered for Business SME Fund


Evropská komise ve spojení s úřadem EUIPO nově vytvořila grantový program o celkové hodnotě 20 milionů EUR, a to za účelem poskytnutí pomoci malým a středním podnikům s přístupem k jejich právům duševního vlastnictví (tzv. „Program Ideas Powered for Business SME Fund“). Tento grantový program se vztahuje na služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP scan) a/nebo přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů. Každému malému nebo střednímu podniku pak může být z grantu proplacena maximální částka ve výši 1.500 EUR.


Kdo spadá o kategorie „malého a středního podniku“?


Pokud má podnik dosáhnout na finanční prostředky z grantového programu, musí spadat do kategorie malého nebo středního podniku. Podle Doporučení 2003/361/ES, které obsahuje unijní definici tohoto pojmu, jsou malé a střední podniky takové podniky, které:

  • mají méně než 250 zaměstnanců a

  • mají buď

I. roční obrat nepřesahující 50 mil. EUR, nebo

II. bilanční sumu roční rozvahy nepřesahující 43 mil. EUR.


Webový portál EU k tomuto tématu nabízí sebehodnotící dotazník, který Vám pomocí dalších kritérií může pomoci zjistit, jestli Vaše společnost splňuje unijní definici malého nebo středního podniku - zde.


Předběžná diagnóza v oblasti duševního vlastnictví (IP scan)


První ze dvou dotovaných služeb je služba tzv. IP scanu, která zahrnuje vypracování strategie v oblasti duševního vlastnictví. IP scan provádí auditoři z této oblasti, zaměřují se pak především na business model, výrobky a služby a plán budoucího růstu daného podniku. Služba IP scanu pak může pomoci v rozhodování, o která konkrétní práva duševního vlastnictví má podnik usilovat a jak naplánovat strategii do budoucna. V rámci unijního grantu je pak poskytována 75% sleva na službu IP scanu. Tuto službu poskytují pouze zapojené vnitrostátní nebo regionální úřady duševního vlastnictví včetně českého Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).


Přihláška ochranné známky nebo průmyslového vzoru


Co se týče přihlášky ochranné známky nebo průmyslového vzoru, je v rámci grantu nabízena 50% sleva ze základních poplatků za přihlášku na unijní, regionální (Benelux), ale i vnitrostátní úrovni. Např. tedy za přihlášku ochranné známky EU ve dvou třídách výrobků a služeb by společnost po poskytnutí grantu zaplatila poplatek ve výši 450 EUR místo původních 900 EUR, tedy v přepočtu asi 11.800 Kč. Poplatek za přihlášku české ochranné známky ve třech třídách výrobků a služeb by pak činil pouze 2.500 Kč namísto původních 5.000 Kč.


Jak podat žádost o grantový příspěvek?


Žádost o grant je možno podat pouze během 5 stanovených fází v roce 2021, a to v období od 11. ledna 2021 do 31. ledna 2021; a dále v průběhu měsíce března, května, července a září 2021. Žádosti podané mimo těchto pět stanovených období nebudou brány v potaz. Je přitom možné podat celkově jednu žádost týkající se služby IP scanu a jednu žádost týkající se přihlášky ochranné známky / průmyslového vzoru. Granty jsou poté poskytovány podle pořadí, v jakém byly podány žádosti.


Podání žádost pak sestává ze tří kroků. Uchazeč si nejprve prostuduje výzvu k podávání návrhů na stránkách úřadu EUIPO (zde) a poté předloží on-line formulář žádosti s relevantní dokumentací tak, aby bylo možné ověřit, zda daný podnik spadá do kategorie malých nebo středních podniků. V případě úspěšné žádosti rozhodne úřad EUIPO o udělení grantu. Následně je třeba podat přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru nebo žádost o IP scan a zaplatit za danou službu poplatek, a to do 30 dní od obdržení rozhodnutí o grantu. Po zaplacení poplatku je už jen potřeba podat žádost o proplacení, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v rozhodnutí o grantu. Grant bude následně vyplacen do jednoho měsíce od schválení předložených informací.


Pro více informací můžete navštívit webové stránky úřadu EUIPO.


Tento článek patří do sekce Podpora podnikání, o kterou se pro Vás stará advokátka Renata Šindelářová.


Můžete jí napsat na renata.sindelarova@krutakpartners.cz

88 zobrazení