Dotace pro Restart Česka

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Pokud mají dotace posloužit pro restart Česka, nacházíme se právě v ideálním časovém okamžiku, kdy se plánuje využití miliardových dotačních a pobídkových peněz. U těchto dotačních programů je možné vystopovat zaměření směrem k inovacím, které reagují nejen na koronavirovou pandemii, ale spíše na nový svět po ní. Inovační podpora je směřována primárně do tzv. „key enabling technologies“ neboli klíčových prorůstových technologií s potenciálem zajistit konkurenceschopnost. Tyto KETs se do velké míry promítly do Havlíčkovy Inovační strategie České republiky. Jedná se o umělou inteligenci, robotiku, nanotechnologie, fotoniku, biotechnologie, pokročilé materiály, mikro a nano elektroniku a další.


Dalším impulsem inovací je ochrana životního prostředí, a tady se prosazují inovace zavádějící prvky oběhového hospodářství do výrobního cyklu podniků a inovace vedoucí k naplňování strategie New Green Deal.


Přestože Česko patří k nejhlasitějším kritikům velké zelené revoluce, má potenciál dosáhnout na zdroje v řádu desítek miliard EUR pro investice spojené s odstavováním starých zdrojů znečištění a jejich nahrazováním obnovitelnými zdroji energie, skladováním energie, energetickými úsporami a se zaváděním nízkoemisní dopravy včetně elektromobility v individuální automobilové dopravě. Zdroje, které v tom mají napomoci, přicházejí z několika různých směrů, a snaha o propojení těchto zdrojů a vytvoření návazností je třeba ocenit. Témata Green Dealu budou financována primárně Modernizačním fondem, Fondem pro spravedlivou transformaci a doplňkově strukturálními fondy, především OP Životní prostředí, OP Doprava a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). MŽP má k dispozici ještě národní dotační program, který bude pokračovat v potřebných a oblíbených programech jako je „Dešťovka“, „Nová zelená úsporám“, „Zelené střechy“ a další.


O široké téma inovací se podělí primárně rezorty MŠMT a MPO: Inovace ve vědě a výzkumu bude financovat OP Jan Amos Komenský (OP JAK) a podnikové inovace OP TAK společně s národními programy agentury TAČR (programy TREND, Doprava 2020+, ÉTA, ZÉTA a další) a program EU pro vědu a výzkum Horizont Evropa. Více o dotačních příležitostech pro inovační subjekty najdete například v prezentaci z webináře EuroManagers.


Samostatným velkým tématem bude digitalizace, které se prorýsuje do dotačních programů jak v podobě vývoje a vzdělávání, tak ve formě investic. Vývoj bude financován primárně z OP TAK, vzdělávání z OP Zaměstnanost a na investice do zkvalitnění digitální infrastruktury budou z programu IROP v gesci MMR čerpat školy, veřejná správa, správci sociální infrastruktury (tématem bude sociální bydlení a deinstitucionalizace sociální péče) a nemocnice. Kromě fondů ESI bude téma digitalizace financovat samostatný přímo řízený program EU Digital Europe a fragmenty tohoto zaměření se objeví i v jiných přímo řízených fondech (například vysokorychlostní připojení pro veřejné subjekty eg. školy, nemocnice, vědecká pracoviště v programu CEF).


Sektor dopravy je zastoupen v několika programech: velká dopravní infrastruktura se řeší v OP Doprava v gesci MD, popřípadě v komunitárním programu CEF, zatímco nízkoemisní mobilita je zastoupena v IROPu a v OP TAK. Inovace v dopravě mohou směřovat do programu TAČR Doprava 2020+.


Samostatnou kapitolu tvoří dotace pro Prahu. Jak nastartovat zelenou a digitální revoluci bez hlavního města, které dodává ekonomice 25 % HDP ČR? Částečnou odpověď na tento problém dává Modernizační fond, který bude usilovat o financování oblastí, které programy ESI nejsou řešeny, samozřejmě pouze se zaměřením na relevantní témata.


Výčet podporovaných oblastí tím nekončí, závěrem se zastavíme ještě u jedné novinky období po r. 2020, která by Čechy mohla zajímat. Touto novinkou je bezpečnost a obrana. Za zmínku stojí, že v čele agentury EDA, která je mimo jiné implementační agenturou pro koordinaci pomoci v oblasti bezpečnosti a obrany, stojí Jiří Šedivý, někdejší ministr obrany a stálý zástupce ČR při NATO. V reakci na migrační krizi a řadu incidentů a válečných konfliktů odehrávajících se v bezprostřední blízkosti Schengenského prostoru začala EU alokovat stále více zdrojů do projektů společných ochranných projektů. Tato podpora je poskytována prostřednictvím několika zdrojů, například Evropského obranného fondu nebo Evropské iniciativy pro spolupráci v obranném průmyslu. Mimo rámec těchto programů vznikl nový fond, Internal security fund, částečně ve sdíleném řízení EK a členských států, částečně přímo řízený EU, zaměřený na akce směřující k posilování vnitřní bezpečnosti členských států.


Věříme, že dotace mají potenciál pomoci s restartem Česka i EU. Dotace se mohou stát i Vaším spojencem při transformaci Vaší organizace.Mgr. Martina Křížková, MBA

Euro Managers, s.r.o.

agentura pro dotační a vícezdrojové projektové financování

Kontaktujte nás | www.euromanagers.cz | info@euromanagers.cz


Tento článek patří do sekce Podpora podnikání, o kterou se pro Vás stará advokátka Renata Šindelářová.


Můžete jí napsat na renata.sindelarova@krutakpartners.cz

70 zobrazení