Dotace jako záchranné lano pro profesionální sportovní kluby

Je evidentní, že vedle podnikatelské sféry zasáhla pandemie nového koronaviru také společenské dění po celé zemi. Jedním z projevů je i předčasné ukončení, resp. přerušení veškerých profesionální sportovních soutěží v České republice. To pro kluby znamená výpadek příjmů, ať už ze vstupného, reklamy, či sponzorských darů. Náklady na provoz přitom zůstávají téměř stejné. Připočteme-li k tomu propad hospodářství, je zřejmé, že ani vyhlídky na naplnění rozpočtů klubů v příští sezóně nejsou růžové.


Ano, stejně jako ostatní zaměstnavatelů mohou i kluby přijímat mnohá úsporná opatření, například ve vztahu k svým zaměstnancům a hráčům. V úvahu však přichází i jejich podpora ze strany domovského města či kraje, ať již formou odpuštění nájemného nebo prostřednictvím přímých dotací. Taková podpora z veřejných rozpočtů má ale svá pravidla, která je třeba mít na paměti.


Obecně je veřejná podpora ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU zakázaná, ovšem, jak už je zvykem, i z tohoto zákazu existují výjimky. Platí, že profesionální kluby, stejně jako jiné podniky, mohou být podporovány z veřejných prostředků, pokud tato svou výší neohrozí vnitřní trh EU, nebo bude spadat pod některou z blokových výjimek stanovených Komisí EU, případně pokud Komise rozhodne, že určitá veřejná podpora je slučitelná s evropským právem.


Veřejná podpora profesionálních sportovních klubů v souvislosti s COVID-19

Na novou situaci zapříčiněnou pandemií COVID-19 se samozřejmě snaží reagovat Evropská komise, jejíž orgány vydávají k poskytování veřejných podpor svá sdělení a stanoviska. Jedním z nich je i sdělení Komise „Koordinovaná ekonomická reakce na koronavirovou nákazu COVID-19“, na základě něhož mohou primárně státy, v souladu s čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování EU, nahradit společnostem, a tedy i klubům, škodu vzniklou mimořádnými opatřeními, které přijaly. Dále jsou oprávněny rozhodovat o pozastavení placení daně z příjmu, DPH či sociálních příspěvků. Taková opatření pro náhradu škody je však nutné Komisi oznámit, ta je pak ve zrychleném režimu přímo podle příslušného ustanovení posoudí.


S cílem doplnit výše uvedené možnosti přijala Komise „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“. V dokumentu vyjmenovává opatření veřejné podpory, jež považuje za slučitelná podle čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování EU. Příslušná kategorie podpory je přímo namířena na poruchy v hospodářství způsobené krizí. Po jejich oznámení mohou být uvedená opatření velmi rychle schválena. Ačkoli je nezmiňuje výslovně, lze Dočasný rámec využít i pro financování profesionálních sportovních klubů. Příslušná podpora však musí být Komisi oznámena. Přestože jsou notifikujícími v současné době především jednotlivé členské státy, mohou své kluby navrhovaným postupem podpořit i jednotlivé obce a kraje.


Podpora de minimis


Obecně není dle nařízení Evropské komise zakázaná podpora, která je svým významem zanedbatelná. Do této kategorie řadíme podporu až do celkové výše 200 000 EUR poskytnutou jednomu subjektu (podniku) v rámci období 3 let. Podpora de minimis není čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU ani nařízením Evropské komise v oblasti profesionálního sportu limitována účelem. Může být tedy jak investičního, tak například i provozního charakteru.


Ani v tomto případě však nesmí město či kraj poskytující prostředky zapomenout na to, že zvýhodnění tohoto typu musí být zaznamenána do centrálního registru podpor de minimis.


Blokové výjimky


Další obecné výjimky ze zákazu poskytovat veřejné podpory upravuje nařízení Komise č. 651/2014, v jehož článku 55 je stanoveno, že veřejnou podporu za splnění určitých podmínek nepředstavují subvence ve formě investiční (maximálně 50 mil. EUR) nebo provozní podpory (maximálně 2 mil. EUR) na sportovní infrastrukturu.


I v tomto případě jsou poskytovatelé povinni zaslat Komisi prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže oznamovací formulář a současně podporu zveřejnit a veřejnost o ní informovat. Podporu přesahující 500 000 EUR musí poskytovat navíc zaevidovat do zvláštního systému Komise.


Tento článek patří do sekce Veřejné zakázky, o kterou se pro Vás stará advokát Petr Rudolf.

Můžete mu napsat na petr.rudolf@krutakpartners.cz

72 zobrazení