Co s uzavřenými smlouvami

Aktualizováno: 22. čvc 2020

Projevilo se šíření nemoci COVID-19 nebo v souvislostí s ní přijatá opatření na plnění Vašich smluvních závazků? Sepsali jsme pro Vás přehled praktických rad, jak Vaši aktuální situaci nejen právně řešit.

Věříme, že základem většiny níže uvedených kroků je přímá komunikace s obchodním partnerem. Předcházet by jí však měla důkladná revize smluv.

 • Předně je třeba se zaměřit na všechny smluvní sankce, pokuty apod. za nedodání, dodání po termínu, poškození zboží apod., ať již ze strany Vaší či Vašeho smluvního partnera. Pokutám je tak možné se buď vyhnout nebo o nich alespoň jednat.

 • Dále je třeba zkontrolovat, zda smlouva obsahuje doložku vyšší moci nebo například měnovou či inflační doložku.

 • Víte-li, že nebudete schopni svým závazkům ze smlouvy dostát, zkontrolujte, jaké povinnosti Vám v tomto případě stanoví smlouva. V každém případě doporučujeme o tom informovat druhou smluvní stranu, a to vždy v zákonem stanovené lhůtě, s řádným odůvodněním a především písemně. Včasným oznámením lze zabránit vzniku odpovědnosti za škodu, případně se jí zprostit.

 • Zkontrolujte splatnost faktur a požádejte své obchodní partnery o její odložení.

 • Zjistěte, zda se plnění, které je předmětem smlouvy, nestalo nemožným a Váš nebo partnerův závazek v důsledku toho nezanikl. Následkem může být vznik nároku na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení.

 • Pokud byste v reakci na krizi na trhu rádi stanovili nové smluvní podmínky, zahajte jednání s druhou stranou o jejich změně, ať již prostřednictvím nové smlouvy nebo formou uzavření dodatku k té stávající.

 • Neplní-li Váš smluvní partner své závazky, ověřte, zda nemáte právo v návaznosti na to od smlouvy odstoupit a žádat vrácení poskytnutého plnění – například zálohy.

 • Máte-li pohledávku za některým z Vašich smluvních partnerů, který ji není schopen uhradit okamžitě a v rámci jediné platby, zvažte uzavření dohody o uznání dluhu a sestavení splátkového kalendáře.

 • Pohledávku můžete také postoupit na jiného věřitele, a to za odměnu. Zpravidla půjde o částku nižší, než činí hodnota dluhu, peníze do Vaší kapsy však připlují okamžitě.

 • Pokud se chystáte vymáhat dlužnou částku soudně, je žádoucí zaslat dlužníkovi nejprve takzvanou předžalobní výzvu. Obrátíte-li se na soud bez ní, připravíte se o možnost přiznání nákladů řízení. Bude-li navíc odesílatelem advokátní kancelář, nelze vyloučit psychologický efekt obavy z táhnoucího se soudního řízení, a tedy úhradu obratem po jejím doručení.

 • Žádáte-li naopak o posečkání s úhradou dlužné částky Vy, můžete věřiteli nabídnout některé ze zákonem nabízených způsobů zajištění závazku, ať již formou směnky, ručitelského prohlášení či zřízení zástavního práva.

Pro pomoc s kontrolou jednotlivých ustanovení smluv uzavřených s Vašimi dodavateli či klienty i přípravou zmiňovaných dokumentů je vhodné se obrátit na odborníky.


Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy, o kterou se pro Vás stará advokátka Martina Ondová.


Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz


66 zobrazení