Diskuzní fórum

Diskuzní platforma pro všechny podnikatele zasažené situací související s nemocí COVID-19. Odborné články, rady a tipy.

Podpora podnikání

Programy státu na podporu podnikání
Zobrazení 
Příspěvky3

Veřejné zakázky

Jaké jsou změny v procesu zadávání veřejných zakázek
Zobrazení 
Příspěvky1

On-line řešení

Jak na podepisování smluv on-line, e-shopy apod.
Zobrazení 
Příspěvky1

Právní novinky a tipy

Novinky a praktické tipy pro váš byznys z oblasti práva
Zobrazení 
Příspěvky2
Nové příspěvky
  • Diskuse 
    Vrátí-li se zaměstnanec z oblasti označené za rizikovou, je povinen nahlásit tuto skutečnost praktickému lékaři či krajské hygienické stanici. Porušení této povinnosti je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 3.000.000,- Kč. Máte-li jako zaměstnavatel v případě jejího porušení důvodnou obavu, že je zaměstnanec nakažen, můžete se obrátit na krajskou hygienickou stanici přímo. V případě, že je zaměstnanec v povinné karanténě, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit. Po dobu prvních 14 dnů karantény náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Od 15. dne pak čerpá zaměstnanec nemocenskou dávku. V této souvislosti je třeba mít na paměti, že v době trvající karantény nelze zaměstnanci nařídit dovolenou. V rámci programu pod názvem Antivirus by měl být zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy covid-19, poskytován příspěvek částečně kompenzující vynaložené mzdové náklady. Konkrétně se jedná o náhrady mezd náležejících zaměstnancům po dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či krizovými opatřeními. Bližší informace o programu naleznete v našem Souhrnu opatření na podporu podnikatelům v době pandemie . Nebyla-li Vašemu zaměstnanci karanténa nařízena a nebyl-li ani uznán dočasně práce neschopným, můžete v případě obavy z šíření a přenosu nákazy koronaviru SARS-CoV-2 využít některé z níže uvedených nástrojů: home-office na základě dohody se zaměstnancem. čerpání dovolené na základě dohody se zaměstnancem, případně rozhodnutí o čerpání oznámeného zaměstnanci alespoň 14 dnů předem. hromadné čerpání dovolené na základě dohody s odborovou organizací a se souhlasem rady zaměstnanců, je-li to nezbytné z provozních důvodů. Maximální délka hromadného čerpání dovolené je 2 týdny; u uměleckých souborů dvounásobek. I v tomto případě musí být dodržena 14denní lhůta. dobrovolná karanténa, která představuje překážku v práci na straně zaměstnavatele. Zaměstnanci v takovém případě náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. neplacené volno na základě žádosti zaměstnance. částečná nezaměstnanost, nemůže-li zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách. Výše náhrady mzdy je stanovena dohodou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, a to minimálně ve výši 60 % průměrného výdělku. Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, lze dohodu nahradit vnitřním předpisem. Doporučení pro zaměstnavatele aneb jak efektivně zmírnit následky omezte osobní setkání velkého počtu osob, např. za využití dovolené a placeného volna a obdobných nástrojů na základě dohody se zaměstnanci či jinak v souladu se zákonem omezte výkon prací nevýznamných pro zachování činnosti zaměstnavatele zajistěte zaměstnancům ochranné pomůcky (zejména dezinfekce, roušky, respirátory) informujte zaměstnance o přijatých opatřeních veďte o přijatých opatřeních evidenci Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy , o kterou se pro vás stará Martina Ondová. Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz
  • Diskuse 
    Projevilo se šíření nemoci COVID-19 nebo v souvislostí s ní přijatá opatření na plnění Vašich smluvních závazků? Sepsali jsme pro Vás přehled praktických rad, jak Vaši aktuální situaci nejen právně řešit. Věříme, že základem většiny níže uvedených kroků je přímá komunikace s obchodním partnerem. Předcházet by jí však měla důkladná revize smluv. Předně je třeba se zaměřit na všechny smluvní sankce , pokuty apod. za nedodání, dodání po termínu, poškození zboží apod., ať již ze strany Vaší či Vašeho smluvního partnera. Pokutám je tak možné se buď vyhnout nebo o nich alespoň jednat. Dále je třeba zkontrolovat, zda smlouva obsahuje doložku vyšší moci nebo například měnovou či inflační doložku. Víte-li, že nebudete schopni svým závazkům ze smlouvy dostát, zkontrolujte, jaké povinnosti Vám v tomto případě stanoví smlouva. V každém případě doporučujeme o tom informovat druhou smluvní stranu, a to vždy v zákonem stanovené lhůtě, s řádným odůvodněním a především písemně. Včasným oznámením lze zabránit vzniku odpovědnosti za škodu, případně se jí zprostit. Zkontrolujte splatnost faktur a požádejte své obchodní partnery o odložení splatnosti závazků. Zjistěte, zda se plnění, které je předmětem smlouvy, nestalo nemožným a Váš nebo partnerův závazek v důsledku toho nezanikl. Důsledkem může být vznik nároku na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení. Pokud byste v reakci na krizi na trhu rádi stanovili nové smluvní podmínky, zahajte jednání s druhou stranou o jejich změně, ať již prostřednictvím nové smlouvy nebo formou uzavření dodatku k té stávající. Neplní-li Váš smluvní partner své závazky, ověřte, zda nemáte právo v návaznosti na to od smlouvy odstoupit a žádat vrácení poskytnutého plnění – například zálohy. Máte-li pohledávku za některým z Vašich smluvních partnerů, který ji není schopen uhradit okamžitě a v rámci jediné platby, zvažte uzavření dohody o uznání dluhu a sestavení splátkového kalendáře . Pohledávku můžete také postoupit na jiného věřitele, a to za odměnu. Zpravidla půjde o částku nižší, než činí hodnota dluhu, peníze do Vaší kapsy však připlují okamžitě. Pokud se chystáte vymáhat dlužnou částku soudně, je žádoucí zaslat dlužníkovi nejprve takzvanou předžalobní výzvu . Obrátíte-li se na soud bez ní, připravíte se o možnost přiznání nákladů řízení. Bude-li navíc odesílatelem advokátní kancelář, nelze vyloučit psychologický efekt obavy z táhnoucího se soudního řízení, a tedy úhradu obratem po jejím doručení. Žádáte-li naopak o posečkání s úhradou dlužné částky Vy, můžete věřiteli nabídnout některé ze zákonem nabízených způsobů zajištění závazku , ať již formou směnky, ručitelského prohlášení či zřízení zástavního práva. S kontrolou jednotlivých ustanovení smluv uzavřených s Vašimi dodavateli či klienty i přípravou zmiňovaných dokumentů Vám rádi pomůžeme u nás v kanceláři . Tento článek patří do sekce Právní novinky a tipy , o kterou se pro vás stará Martina Ondová. Můžete jí napsat na martina.ondova@krutakpartners.cz
  • Diskuse 
    Jde Vám ze všech kusých informací ohledně aktuálně nabízených forem pomoci hlava kolem? Dali jsme je dohromady a připravili pro Vás tak jejich stručný přehled. Úlevy v oblasti daní, úvěrů a hypoték: 1. Liberační balíček daňových opatření V rámci tzv. liberačního balíčku lze přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob podat bez postihu až do 1. července 2020. Všem dále odpadá povinnost hradit zálohu na daň z příjmů splatnou v měsíci červnu. Plošně budou prominuty pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč vzniklé mezi 1. březnem a 31. červencem 2020 a správní poplatky za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, prominutí úroku z prodlení a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, s datem podání do 31. července. Prominutí se vztahuje i na pozdní podání daňového přiznání a úhradu u daně z nabytí nemovitých věcí , bude-li přiznání podáno nejpozději do konce července 2020 a daň nebo záloha na ni budou uhrazeny nejpozději do konce letošního srpna. Národní ekonomická rada vlády v pátek 17. dubna 2020 projedná možnost zpětně uplatnit daňovou ztrátu vykázanou v roce 2020 v základech daně roku 2019 a 2018, a to formou dodatečného daňového přiznání. Díky tomu podnikatelé získají vratku, která zlepší jejich cash-flow. Nárok na pomoc vznikne po vyměření ztráty za rok 2020, tudíž až po podání příslušného daňového přiznání, de facto tedy v roce 2021. Pro více informací můžete využít informační linku Finanční správy dostupnou na telefonním čísle 225 092 392. 2. Odklad splácení úvěrů a hypoték Poslanecká sněmovna schválila dobrovolný odklad splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020. Nejen podnikatelé tak budou moci požádat o odklad splátek úvěrů o 3 nebo 6 měsíců. Povinnost platit úrok však trvá i po dobu odkladu. U spotřebitelů je sazba úroku určená zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby vyhlášené ČNB zvýšené o 8 procentních bodů, nebyl-li sjednán úrok nižší. Podnikatel je povinen hradit úrok ve sjednané výši. Upozorňujeme, že odklad se netýká splácení např. kreditních karet či kontokorentu. Nebude poskytnut ani v případě, že se dlužník ocitl v prodlení s plněním delším než 30 dnů. K účinnosti zákona je třeba jeho schválení Senátem, který by o něm měl rozhodovat dne 16. 4. 2020, a následný podpis prezidentem a vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR. Tento článek patří do sekce Podpora podnikání , o kterou se pro vás stará Renata Romanová. Můžete jí napsat na renata.romanova@krutakpartners.cz